Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử - Tin học lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Máy chủ thư điện tử là gì?

  1. Máy chủ thư điện tử là một máy tính, cung cấp thư cho các máy trạm
  2. Máy chủ thư điện tử là máy chứa các thông tin thư của máy trạm
  3. Máy chủ thư điện tử là sự trao đổi thư của máy trạm thông qua máy chủ
  4. Máy chủ thư điện tử là các trang web cho phép thực hiện gửi thư
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.