Bài 19. Từ trường - Vật lý lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 19. Từ trường

Nam châm thử nào đặt không đúng trong hình vẽ dưới đây?

  1. 2, 4 và 6.
  2. 1, 3 và 5.
  3. 2, 4 và 5.
  4. 1, 3 và 6.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.