Bài 19. Từ trường - Vật lý lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 19. Từ trường

Từ trường xung quanh hai thanh dài có dạng như hình vẽ.

 

Nhận xét nào sau đây là đúng?

  1. Cả hai thanh đều không phải là nam châm.
  2. Hai thanh là nam châm thẳng, có các cực đặt cùng phía với nhau.
  3. Hai thanh là nam châm thẳng, có các cực đặt đối diện với nhau.
  4. Một thanh là nam châm, một thanh là thanh sắt.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.