Bài 19. Từ trường - Vật lý lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 19. Từ trường

Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của đường sức từ?

  1. Là các đường cong kín.
  2. Các đường sức từ không cắt nhau.
  3. Có tiếp tuyến trùng với hướng của \(\overrightarrow{B}\).
  4. Có chiều từ nơi có từ trường mạnh đến nơi có từ trường yếu.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.