Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Cảng biển nào dưới đây thuộc vùng Đông Nam Bộ?

  1. Hải Phòng.
  2. Đà Nẵng.
  3. Cam Ranh.
  4. Nhà Bè.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.