Bài 36 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 36 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Vùng trọng điểm lúa lớn nhất nước ta là

  1. Đồng bằng sông Hồng.
  2. Đồng bằng sông Cửu Long.
  3. Duyên hải Nam Trung Bộ.
  4. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.