Bài 36 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 36 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

So với các vùng khác trong cả nước, năng suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long ở mức nào sau đây?

  1. Cao nhất.
  2. Thấp hơn Đồng bằng sông Hồng.
  3. Trung bình.
  4. Thấp hơn nhiều vùng.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.