Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị \(y=f\left(x\right)=x^3-3x^2+2\) tại điểm \(\left(-1;-2\right).\)

  1. \(y=-2x+4\)
  2. \(y=2x\)
  3. \(y=3x+1\)
  4. \(y=-2x-4\)

Hướng dẫn giải:

\(y=f\left(x\right)=x^3-3x^2+2\) có \(f'\left(x\right)=3x^2-6x\). Ta có \(f'\left(-1\right)=-2;f\left(-1\right)=-2\) nên tiếp tuyến tại điểm \(\left(-1;-2\right)\) có phương trình \(y=-2\left(x+1\right)-2=-2x-4.\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.