Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Tính hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị \(y=\sqrt[3]{x-1}\) tại điểm có hoành độ \(x=0.\)

  1. \(\sqrt[3]{3}\)
  2. \(\frac{1}{3}\)
  3. \(-\frac{1}{3}\)
  4. \(\sqrt{3}\)

Hướng dẫn giải:

Có ​\(y=\sqrt[3]{x-1}=\left(x-1\right)^{\frac{1}{3}}\Rightarrow y'=\frac{1}{3}\left(x-1\right)^{-\frac{2}{3}}=\frac{1}{3\sqrt[3]{\left(x-1\right)^2}}\). Hệ số góc cần tìm bằng \(y'\left(0\right)=\frac{1}{3\sqrt[3]{\left(0-1\right)^2}}=\frac{1}{3}\).

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.