Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Thủy phân este X trong dung dịch axit, thu được CH3COOH và CH3OH. Công thức cấu tạo của X là

  1. HCOOC2H5.         
  2. CH3COOC2H5.     
  3. C2H5COOCH3.     
  4. CH3COOCH3.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.