Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật - Sinh học lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Nhận định nào sau đây là đúng với quá trình lên men lactic dị hình?

  1. Sản phẩm chỉ là axit lactic
  2. Ngoài axit lactic, sản phẩm còn có etanol, axit axetic, CO2
  3. Ngoài axit lactic, sản phẩm còn có etanol, axit axetic, O2
  4. Sản phẩm chỉ gồm axit amin
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.