Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Sinh học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 Trong thể đa bội ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.  Thể đa bội lẻ thường không có khả năng sinh sản hữu tính bình thường.

II.   Thể dị đa bội có thể được hình thành nhờ lai xa kèm theo đa bội hóa.

III.    Thể đa bội có thể được hình thành do sự không phân li của tất cả các nhiễm sắc thể trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử.

IV.  Dị đa bội là dạng đột biến làm tăng một số nguyên lần bộ nhiễm sắc thể đơn bội của một loài.

  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.