Công cơ học - Vật lý lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Công cơ học

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

  1. Jun là công của một lực làm vật chuyển dịch được 1m
  2. Jun là công của lực làm dịch chuyển một vật có khối lượng là 1 kg một đoạn đường 1 m
  3. Jun là công của lực 1 N làm dịch chuyển một vật một đoạn 1 m
  4. Jun là công của lực 1 N làm dịch chuyển vật một đoạn lm theo phương của lực
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.