Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng

Chọn phát biểu sai

  1. Nguồn sáng là vật tự phát ánh sáng hoặc là vật được chiếu sáng
  2. Vật được chiếu sáng gọi là vật sáng
  3. Vật sáng bao gồm cả nguồn sáng và vật được chiếu sáng
  4. Vật được chiếu sáng gọi là vật sáng; vật sáng bao gồm cả nguồn sáng và vật được chiếu sáng
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.