Cường độ dòng điện - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Cường độ dòng điện

Chọn đáp số đúng

  1. 1,25 A = 125 mA
  2. 0,125A = 1250 mA
  3. 125 mA = 0,125 A
  4. 1250 mA = 12,5 A
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.