Cường độ dòng điện - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Cường độ dòng điện

Chọn câu sai

  1. 1A = 1000mA
  2. 1A = 103mA
  3. 1mA = 103A
  4. 1mA = 0,001A
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.