Cường độ dòng điện - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Cường độ dòng điện

Chọn câu trả lời đúng

Cho mạch điện như hình vẽ

 Vật lý 7 bài 24

Đèn sáng khi:

  1. Công tắc A ở vị trí 1, công tắc B ở vị trí 2
  2. Công tắc A ở vị trí 2, công tắc B ở vị trí 1
  3. Công tắc A ở vị trí 1, công tắc B ở vị trí 1
  4. Công tắc A ở vị trí 1, công tắc B ở vị trí 2 hoặc Công tắc A ở vị trí 2, công tắc B ở vị trí 1
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.