Cường độ dòng điện - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Cường độ dòng điện

Trên ampe kế không có dấu hiệu nào dưới đây?

  1. Hai dấu (+) và (-) ghi tại hai chốt nối dây dẫn
  2. Sơ đồ mắc dụng cụ này vào mạch điện
  3. Trên mặt dụng cụ này có ghi chữ A hay chữ mA
  4. Bảng chia độ cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.