Cường độ dòng điện - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Cường độ dòng điện

Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

a. 0,35A =  mA

b. 425mA =  A

c. 1,28A =  mA

d. 32mA =  A

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.