Trung điểm của đoạn thẳng - Toán lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Trung điểm của đoạn thẳng

Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 4cm, OB =12cm. Gọi D, E lần lượt là trung điểm của OA và AB. Độ dài đoạn DE bằng bao nhiêu?

DE =  cm.
 

Hướng dẫn giải:

​Trên tia Ox, có OA = 4cm < OB = 12cm nên A nằm giữa O và B.

Vậy thì OB = OA + AB \(\Rightarrow AB=12-4=8\left(cm\right)\)

D là trung điểm OA nên \(DA=\dfrac{OA}{2}=2\left(cm\right)\)

E là trung điểm AB nên \(AE=\dfrac{AB}{2}=4\left(cm\right)\)

D, E là trung điểm của OA và AB nên A nằm giữa DE.

Vậy thì \(DE=DA+AE=6\left(cm\right)\).

 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.