Trung điểm của đoạn thẳng - Toán lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Trung điểm của đoạn thẳng

Trên tia Ox, lấy điểm M,N và K sao cho OM = 4cm, ON = 14cm, OK = 9cm. Các nhận xét dưới đây là đúng hay sai?

  1. K là trung điểm MN.
  2. MK = 6cm.
  3. M nằm giữa O và K.
  4. M là trung điểm OK.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.