Trung điểm của đoạn thẳng - Toán lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Trung điểm của đoạn thẳng

Cho đoạn thẳng MN dài 12cm. K là trung điểm MN. Trên tia MN, lấy điểm H sao cho MH = 7cm. Độ dài đoạn thẳng KH là

  1. 1cm.
  2. 5cm.
  3. 4cm.
  4. 6cm.

Hướng dẫn giải:

​Do K là trung điểm MN nên \(MK=KN=\dfrac{MN}{2}=\dfrac{12}{2}=6\left(cm\right)\)

Trên tia MN có MK = 6cm < MH = 7cm nên K nằm giữa M và H.

Vậy thì MH = MK + KH \(\Rightarrow7cm=6cm+KH\Rightarrow KH=1cm.\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.