Trung điểm của đoạn thẳng - Toán lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Trung điểm của đoạn thẳng

Cho đoạn thẳng AB dài 16cm, M là trung điểm AB. Trên đoạn AB lấy hai điểm E và F sao cho AE = 2cm, BF = 5cm.

Độ dài đoạn EM và đoạn FM bằng bao nhiêu?

  1. EM = 6cm, FM = 3cm.
  2. EM = 14cm, FM = 11cm.
  3. EM = 4cm, FM = 1cm.
  4. EM = 8cm, FM = 5cm.

Hướng dẫn giải:

​Do M là trung điểm AB nên \(AM=MB=\dfrac{AB}{2}=\dfrac{16}{2}=8\left(cm\right)\)

Trên tia AM có AE = 2cm < AM = 8cm nên E nằm giữa A và M.

Vậy thì AM = AE + EM \(\Rightarrow8cm=2cm+EM\Rightarrow EM=6cm\)

Trên tia BM có BF = 5cm < BM = 8cm nên F nằm giữa B và M.

Vậy thì BM = BF + FM \(\Rightarrow8cm=5cm+FM\Rightarrow FM=3cm\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.