Bài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Số nghiệm của phương trình \(tan\left(2x+45^o\right)+cot3x=0\) trong khoảng \(\left(0^o,180^o\right)\) là:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Hướng dẫn giải:

\(tan\left(2x+45^o\right)+cot3x=0\) \(\Leftrightarrow tan\left(2x+45^o\right)=-cot3x\) 
\(\Leftrightarrow tan\left(2x+45^o\right)=tan\left(3x+90^o\right)\) 
\(\Leftrightarrow2x+45^o=3x+90^o+k.180^o\)
\(\Leftrightarrow x=-45^o+k.180^o\).
 - Với k = 0 thì \(x=-45^o\) (loại).
 - Với k =1 thì \(x=-45^o+180^o=135^o\) (chọn).
 - Với k -2 thì \(x=-45^o+2.180^o=315^o\) (loại).

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.