Bài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Số nghiệm của phương trình \(cos\left(3x+\dfrac{2\pi}{3}\right)=-1\) thuộc đoạn \(\left[0;\pi\right]\) là:

  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5

Hướng dẫn giải:

\(cos\left(3x+\dfrac{2\pi}{3}\right)=-1\) \(\Leftrightarrow3x+\dfrac{2\pi}{3}=\pi+k2\pi\)\(\Leftrightarrow3x=\dfrac{\pi}{3}+k2\pi\)  \(\Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{9}+\dfrac{k2\pi}{3}\).
Với k = 0 thì \(x=\dfrac{\pi}{9}\). (chọn)
Với k = 1 thì \(x=\dfrac{\pi}{9}+\dfrac{2\pi}{3}=\dfrac{7\pi}{9}\). (chọn)
Với k = 2 thì \(x=\dfrac{\pi}{9}+\dfrac{2.2\pi}{3}=\dfrac{13\pi}{9}\). (loại).

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.