Bài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Giá trị nào của \(x\) sau đây thuộc tập xác định của hàm số  \(f\left(x\right)=\dfrac{\sin5x+\cos4x+1}{\sin3x+\cos3x}\) ?

  1. \(-\dfrac{\pi}{12}\)
  2. \(\dfrac{11\pi}{12}\)
  3. \(\dfrac{5\pi}{6}\)
  4. \(\dfrac{23\pi}{12}\)

Hướng dẫn giải:

Sử dụng MODE 1 máy tính cầm tay CASIO tính giá trị của ​\(\sin3x+\cos3x\)  lần lượt tại các giá trị đã cho của \(x\) ta thấy kết quả khác 0 chỉ tại \(x=\dfrac{5\pi}{6}\).

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.