Bài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Tập giá trị của hàm số \(y=3\sin4x-4\cos4x+7\) là:

  1. \(\left[2;12\right]\)
  2. \(\left[3;10\right]\)
  3. \(\left[1;9\right]\)
  4. \(\left[-2;10\right]\)

Hướng dẫn giải:

\(y=3\cos4x-4\cos4x+7=5\left(\dfrac{3}{5}\sin4x-\dfrac{4}{5}\cos4x\right)+7\)
Đặt \(\left\{{}\begin{matrix}\sin\alpha=\dfrac{3}{5}\\\cos\alpha=\dfrac{4}{5}\end{matrix}\right.\).
Ta có \(y=5\left(\sin\alpha.\sin4x-\cos\alpha.\cos4x\right)+7=-5\cos\left(4x-\alpha\right)+7\).
Vậy tập giá trị của y là: \(\left[2;12\right]\).
 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.