Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng:

  1. Hai mặt phẳng cùng vuong góc với một mặt phẳng thừ ba thì vuông góc với nhau.
  2. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.
  3. Hai mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
  4. Cả ba mệnh đề trên đều sai.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.