Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Hình hộp ABCD.A'B'C'D' là hình hộp gì nếu thỏa mãn nếu tứ diện AB'CD' các cạnh đối bằng nhau?
Mệnh đề đúng là:

  1.  Hình hộp ABCD.A'B'C'D' là hình lập phương.
  2. Hình hộp ABCD.A'B'C'D' là hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành .
  3. Hình hộp ABCD.A'B'C'D' là hình lăng trụ đứng có đáy là hình thoi.
  4. Hình hộp ABCD.A'B'C'D' là hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang cân.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.