Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Khẳng định nào trong các khẳng định sau là khẳng định SAI:

  1. \(AC\perp BD'\).
  2. Hai mặt phẳng ACC'A' và BDD'B' là hai hình vuông bằng nhau.
  3. Bốn đường chéo AC', A'C, BD', B'D bằng nhau.
  4. Hai mặt ACC'A' và BDD'B' vuông góc nhau.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.