Bất phương trình bậc nhất một ẩn. - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Bất phương trình \(x-9< 1\) tương đương với bất phương trình nào trong số các bất phương trình dưới đây?​

  1. \(x>10\).
  2. \(x-1< 9\).
  3. \(x-1>9\).
  4. \(x-1>-9\).
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.