Bất phương trình bậc nhất một ẩn. - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Khi giải bất phương trình \(\left(x+2\right)\left(x-8\right)< \left(x+3\right)\left(x+4\right)\), ta nhận được nghiệm là​

  1. \(x>-\dfrac{28}{13}\).
  2. \(x< -\dfrac{28}{13}\).
  3. \(x\ge-\dfrac{28}{13}\).
  4. \(x\le-\dfrac{28}{13}\).

Hướng dẫn giải:

\(\left(x+2\right)\left(x-8\right)< \left(x+3\right)\left(x+4\right)\)
\(\Leftrightarrow x^2-8x+2x-16< x^2+4x+3x+12\)
\(\Leftrightarrow\left(x^2-x^2\right)+x\left(-8+2-4-3\right)-16-12< 0\)
\(\Leftrightarrow-13x-28< 0\)
\(\Leftrightarrow-13x< 28\)
\(\Leftrightarrow x>-\dfrac{28}{13}\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.