Bất phương trình bậc nhất một ẩn. - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Khi giải bất phương trình \(4x+2\left(x+2\right)>5x-\left(3x-1\right)\), ta nhận được tập nghiệm là​

  1. S = { x| \(x< -\dfrac{3}{4}\) }.
  2. S = { x| \(x>-\dfrac{3}{4}\) }.
  3. S = { x| \(x\le-\dfrac{3}{4}\) }.
  4. S = { x| \(x\ge-\dfrac{3}{4}\) }.

Hướng dẫn giải:

\(4x+2\left(x+2\right)>5x-\left(3x-1\right)\)
\(\Leftrightarrow4x+2x+4>5x-3x+1\)
\(\Leftrightarrow x\left(4+2-5+3\right)>1-4\)
\(\Leftrightarrow4x>-3\)
\(\Leftrightarrow x>-\dfrac{3}{4}\).
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: S = { x| \(x>-\dfrac{3}{4}\) }

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.