Bất phương trình bậc nhất một ẩn. - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Khi giải bất phương trình sau \(\dfrac{2x+1}{3}< 4\) , ta nhận được nghiệm là​

  1. \(x< \dfrac{11}{2}\).
  2. \(x>\dfrac{11}{2}\).
  3. \(x\le\dfrac{11}{2}\)
  4. \(x\ge\dfrac{11}{2}\).

Hướng dẫn giải:

\(\dfrac{2x+1}{3}< 4\)
\(\Leftrightarrow\dfrac{2x+1}{3}< \dfrac{12}{3}\)
\(\Leftrightarrow2x+1< 12\)
\(\Leftrightarrow2x< 11\)
\(\Leftrightarrow x< \dfrac{11}{2}\).
Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x< \dfrac{11}{2}\).

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.