Bất phương trình bậc nhất một ẩn. - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Khi giải bất phương trình \(-7+\dfrac{5}{6}x>-2\) , ta nhận được tập nghiệm là​

  1. S = {x | x > 6 }.
  2. S = {x | x < 6 }.
  3. S = {x | x = 6 }.
  4. S = {x | x \(\ge\) 6 }.

Hướng dẫn giải:

\(-7+\dfrac{5}{6}x>-2\)
\(\Leftrightarrow\dfrac{5}{6}x>-2+7\)
\(\Leftrightarrow\dfrac{5}{6}x>5\)
\(\Leftrightarrow x>5:\dfrac{5}{6}\)
\(\Leftrightarrow x>6\).
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: S = {x | x > 6 }

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.