Bất phương trình bậc nhất một ẩn. - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Khi giải bất phương trình \(-10x+6< -x+21\) , ta nhận được nghiệm là

  1. \(x>-\dfrac{5}{3}\).
  2. \(x< -\dfrac{5}{3}\).
  3. \(x>\dfrac{5}{3}\).
  4. \(x< \dfrac{5}{3}\).

Hướng dẫn giải:

\(-10x+6< -x+21\)
\(\Leftrightarrow-10x+x< 21-6\)
\(\Leftrightarrow-9x< 15\)
\(\Leftrightarrow x>-\dfrac{5}{3}\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.