Bất phương trình bậc nhất một ẩn. - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Khi giải bất phương trình \(3x+15>30\) , ta nhận được nghiệm là​

  1. \(x>5\).
  2. \(x< 5\).
  3. \(x\ge5\).
  4. \(x\le5\).

Hướng dẫn giải:

\(3x+15>30\)
\(\Leftrightarrow3x>15\)
\(\Leftrightarrow x>5\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.