Hình hộp chữ nhật (Tiếp) - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Hình hộp chữ nhật (Tiếp)

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH. Khẳng định nào là đúng trong số các khẳng định sau đây?​

  1. Các điểm H, E, D, C cùng thuộc một mặt phẳng.
  2. Các điểm E, D, B, F cùng thuộc một mặt phẳng.
  3. Các điểm E, F, C, D cùng thuộc một mặt phẳng.
  4. Các điểm D, C, A, H cùng thuộc một mặt phẳng.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.