BÀI 26. OXIT - Hóa học lớp 8

Một oxit của phi kim có công thức hóa học là XO2. Ở điều kiện thường XO2 là một chất khí. Biết rằng 0,64g XO2 chiếm một thể tích là 0,224 lít (đktc). Hãy xác định công thức của oxit đó.

  1. NO2.
  2. SO2.
  3. CO2.
  4. SiO2.

Hướng dẫn giải:

Ta có: \(n_{XO2}=\dfrac{0,224}{22,4}=0,01mol\)

​Vì 0,64g XO2 chiếm một thể tích là 0,224 lít (đktc) (=0,01mol)

\(\Rightarrow M_{XO2}=\dfrac{0,64}{0,01}=64\left(g|mol\right)\)

\(\Rightarrow M_X=64-16.2=32\)

Vậy X là lưu huỳnh, công thức oxit tương ứng là SO2.

      

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.