BÀI 26. OXIT - Hóa học lớp 8

Một kim loại M có oxit là M2O3. Biết rằng %về khối lượng của oxi trong nguyên tố là 30%. Hãy xác định tên của kim loại M.

  1. Sắt.(MFe=56)
  2. Nhôm. (MAl=27)
  3. Crom.(MCr=52)
  4. Vàng. (MAu=197)

Hướng dẫn giải:

​Vì %về khối lượng của oxi trong nguyên tố là 30% suy ra

\(\dfrac{16.3}{2.M_M+16.3}.100=30\Rightarrow M_M=56\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.