BÀI 26. OXIT - Hóa học lớp 8

Dãy nào chỉ gồm các loại oxit axit?

  1. CaO, Na2O, CO2, SO2.
  2. P2O5, NO2, CO2, SO2.
  3. CaO, Na2O, FeO, CuO.
  4. P2O5, NO2, FeO, CuO.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.