BÀI 26. OXIT - Hóa học lớp 8

Oxit có công thức tổng quát là MxOy (n là hóa trị của M, II là hóa trị của O).Dựa vào quy tắc hóa trị hãy xây dựng mối liên hệ giữa x và y.

  1. không có bất kì liên hệ nào giữa x và y.
  2. \(n\times II=x\times y\)
  3. \(n\times x=II\times y\)
  4. \(II\times x=n\times y\)
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.