Bài 22. Tính theo phương trình hóa học - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Đốt cháy hoàn toàn V lít metan (CH4) trong khí oxi. Sản phẩm thu được gồm khí CO2 và 0,9g hơi nước. Tính giá trị V.

  1. 1,12 lít
  2. 0,56 lít
  3. 2,24 lít
  4. 1,2 lít

 

Hướng dẫn giải:

PTHH:  CH4 + 2O2   \(\underrightarrow{t^o}\)  CO2 + 2H2O

Ta có: \(n_{H2O}=\dfrac{0,9}{18}=0,05\left(mol\right)\)

Theo PTHH suy ra: \(n_{CH4}=\dfrac{1}{2}n_{H2O}=0,025\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{CH4}=0,025\times22,4=0,56\left(lít\right)\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.