Phép trừ các phân thức đại số - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Phép trừ các phân thức đại số

Sau khi rút gọn biểu thức \(\frac{2x^2+x+5}{x^3+1}+\frac{x-1}{x^2-x+1}-\frac{2}{x+1}\), ta có kết quả là​

  1. \(\dfrac{x+2}{x^2-x+1}\).
  2. \(\dfrac{2}{x+1}\).
  3. \(\dfrac{x-2}{x^2+x+1}\).
  4. \(\dfrac{x+1}{x^2+x+1}\).

Hướng dẫn giải:

\(\dfrac{2x^2+x+5}{x^3+1}+\dfrac{x-1}{x^2-x+1}-\dfrac{2}{x+1}\)
\(=\dfrac{2x^2+x+5+\left(x-1\right)\left(x+1\right)-2\left(x^2-x+1\right)}{\left(x+1\right)\left(x^2-x+1\right)}\)
\(=\dfrac{2x^2+x+5+x^2-1-2x^2+2x-2}{\left(x+1\right)\left(x^2-x+1\right)}\)
\(=\dfrac{x^2+3x+2}{\left(x+1\right)\left(x^2-x+1\right)}\)
\(=\dfrac{\left(x+1\right)\left(x+2\right)}{\left(x+1\right)\left(x^2-x+1\right)}\)
\(=\dfrac{x+2}{x^2-x+1}\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.