Phép trừ các phân thức đại số - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Phép trừ các phân thức đại số

Khi thực hiện các phép tính \(\dfrac{2x+1}{\left(x+1\right)^2}-\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{x+2}{x^2-1}\), ta có kết quả là​

  1. \(\frac{2x^2}{\left(x+1\right)^2\left(x-1\right)}\).
  2. \(\frac{1}{x-1}\).
  3. \(\frac{4x^2+4x+2}{\left(x+1\right)^2\left(x-1\right)}\).
  4. \(\frac{x^2+x+1}{\left(x+1\right)^2\left(x-1\right)}\)

Hướng dẫn giải:

\(\dfrac{2x+1}{\left(x+1\right)^2}-\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{x+2}{x^2-1}\)
\(=\dfrac{2x+1}{\left(x+1\right)^2}-\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{x+2}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)
\(=\frac{\left(x-1\right)\left(2x+1\right)-\left(x+1\right)^2+\left(x+2\right)\left(x+1\right)}{\left(x+1\right)^2\left(x-1\right)}\)
\(=\frac{2x^2-x-1-x^2-2x-1+x^2+3x+2}{\left(x+1\right)^2\left(x-1\right)}\)
\(=\frac{2x^2}{\left(x+1\right)^2\left(x-1\right)}\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.