Phép trừ các phân thức đại số - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Phép trừ các phân thức đại số

Khi thực hiện phép tính \(\dfrac{4x^2+3}{3x\left(3x+1\right)}+\dfrac{-2x+1}{3x+1}\), ta có kết quả là​

  1. \(\dfrac{-2x^2+3x+3}{3x\left(3x+1\right)}\).
  2. \(\dfrac{-2x^2-3x+3}{3x\left(3x+1\right)}\).
  3. \(\dfrac{1}{3x+1}\).
  4. \(\dfrac{1}{3}\).

Hướng dẫn giải:

\(\dfrac{4x^2+3}{3x\left(3x+1\right)}+\dfrac{-2x+1}{3x+1}\)
\(\dfrac{4x^2+3}{3x\left(3x+1\right)}+\dfrac{\left(-2x+1\right).3x}{3x\left(3x+1\right)}\)
\(=\dfrac{4x^2+3-6x^2+3x}{3x\left(3x+1\right)}\)
\(=\dfrac{-2x^2+3x+3}{3x\left(3x+1\right)}\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.