Phép trừ các phân thức đại số - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Phép trừ các phân thức đại số

Khi thực hiện phép tính \(\frac{12x}{3x-4}-\frac{8-6x}{4-3x}\) , ta có kết quả là​

  1. \(2\).
  2. \(\dfrac{6x+8}{3x-4}\).
  3. \(\dfrac{6x-8}{3x-4}\).
  4. \(\dfrac{6x}{3x-4}\).

Hướng dẫn giải:

\(\dfrac{12x}{3x-4}-\dfrac{8-6x}{4-3x}\)
\(=\dfrac{12x}{3x-4}+\dfrac{8-6x}{3x-4}\)
\(=\dfrac{6x+8}{3x-4}\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.