Phép trừ các phân thức đại số - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Phép trừ các phân thức đại số

Khi thực hiện phép trừ hai phân thức \(\dfrac{6x-3}{2x^2y}-\dfrac{4x-3}{2x^2y}\), ta có kết quả là​

  1. \(\dfrac{1}{xy}\).
  2. \(\dfrac{2x-6}{2x^2y}\).
  3. \(\dfrac{x-3}{xy}\).
  4. \(\dfrac{x+3}{xy}\).

Hướng dẫn giải:

\(\dfrac{6x-3}{2x^2y}-\dfrac{4x-3}{2x^2y}\)
\(=\dfrac{6x-3-4x+3}{2x^2y}\)
\(=\dfrac{2x}{2x^2y}\)
\(=\dfrac{1}{xy}\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.