Phép trừ các phân thức đại số - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Phép trừ các phân thức đại số

Trong các dãy phép biến đổi sau, dãy nào là toàn các phép biến đổi đúng? 

  1. \(\dfrac{A}{B}-\dfrac{C}{-D}=\dfrac{A}{B}-\dfrac{-C}{D}=\dfrac{A}{B}+\dfrac{C}{D}\).
  2. \(\dfrac{A}{B}-\dfrac{C}{-D}=\dfrac{A}{B}+\dfrac{-C}{D}=\dfrac{A}{B}+\dfrac{C}{-D}\).
  3. \(\dfrac{A}{B}-\dfrac{C}{-D}=\dfrac{A}{B}+\dfrac{-C}{D}=\dfrac{A}{B}-\dfrac{C}{D}\).
  4. \(\dfrac{A}{B}-\dfrac{C}{-D}=\dfrac{A}{B}+\dfrac{C}{D}=\dfrac{A}{B}-\dfrac{C}{D}\).
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.