Bài 16. Phương trình hóa học - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 16. Phương trình hóa học

Cho phương trình hóa học   C2H5OH + aO2 → 2CO2 + 3H2O. Giá trị của a là:

  1.       1
  2.       2
  3.       3
  4.         4

Hướng dẫn giải:

PTHH:​ C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.